Tour of China II

  • -

Rit 3

Shaoshan - Shaoshan (127,8 km)