Rit 2

Chiayi City - Hsingang Fongtian Temple (137 km)